อัลบัมภาพที่ 8613    การอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (งานนิเทศการเรียนการสอน)
อัลบัมภาพที่ 8423    ฝ่ายวิชาการจัดอบรมการใช้เครื่องตรวจข้อสอบให้แก่ครูผู้สอนทุกท่าน ประจำปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>