เชิญประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ
การนำนักเรียนไปอบรมรมลูกเสือจราจร
ขอเชิญร่วมฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน และจัดซุ้มอาหาร
คู่มือ การอบรม เรื่อง การใช้งานระบบ SWIS , E-Office ประจำปี 2561
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/ วิทยบริการ ครั้งที่10/2560
ขอเชิญคณะภราดา คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ป.3 ป.6.ม.3 และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีมิสซาปิดปีกาศึกษา 2560