Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 26
2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 45
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 31
4 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 27
รวม 170