Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 30
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 42
3 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 28
4 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 41
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 21
รวม 162