Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 20
2 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 45
3 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 40
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 42
5 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 25
รวม 172