Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 22
2 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 29
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 30
4 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 33
รวม 148