Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 28
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 33
3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 35
5 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 35
รวม 166