Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ลำดับ ชื่อชั้น แผนการเรียน จำนวนคน
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 31
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 35
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 34
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 28
รวม 152