การมอบรางวัลหน้าเสาธง ครั้งที่ 1 ประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2563
(10/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
การมอบรางวัลหน้าเสาธง ครั้งที่ 5 ประจำเดือน กุมพาพันธ์ ปีการศึกษา 2563
(10/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
การมอบรางวัลหน้าเสาธง ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2563
(10/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
การมอบรางวัลหน้าเสาธง ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2563
(10/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดการ การมอบรางวัลหน้าเสาธง ครั้งที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม ปีการศึกษา 2563
(10/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
(10/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563
(10/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
(10/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)