โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา


โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  รับสมัครบุคลากรตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  จำนวน 2  อัตรา

   คุณสมบัติผู้สมัคร

   1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

   2.ระดับการศึกษาตั้งแต่ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

   3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้

   4.เป็นผู้ที่มีใจรักในการดูแลนักเรียน

โดยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังต่อไปนี้

1. เงินเดือนตามตกลงกับนายจ้าง

2. โบนัสประจำปี
3. สวัสดิการบุคลากรตามระเบียบโรงเรียน เช่น อาหารกลางวัน  ชุดฟอร์มการทำงาน ประกันอุบัติเหตุ  ทัศนศึกษา และสวัสดิการอื่น ๆ ตามประกาศโรงเรียน

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร  1 ชุด

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

กำหนดการสอบคัดเลือก******จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ภายหลังเมื่อทางโรงเรียนได้รับใบสมัครที่มีคุณสมบัติครบ

วันที่ --------------------------------

    เวลา 08.30 น.   ลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (หน้าห้องธุรการการเงิน)

    เวลา 09.00-10.00 น. สอบข้อเขียน

   เวลา 10.00 น.  สอบปฏิบัติ

   เวลา 13.00 น.  สอบการสัมภาษณ์ 

 

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการการเงิน ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

 หรือ Download ใบสมัครงานที่ http://www.acu.ac.th (https://www.acu.ac.th/acu/banner/APPLICATION%20%20%20FOR%20%20%20EMPLOYMENT.pdf )และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่งานทรัพยากรมนุษย์    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี     เลขที่ 500 ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (วงเล็บมุมซองสมัครงาน)

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045-284444  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 309 ครั้ง

Keep