โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2565 หลายอัตรา ดังนี้ (รายละเอียด>>>>)


โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน   ดังนี้

1.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกภาษาอังกฤษ

2.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกภาษาจีน

3.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกพลศึกษา

4.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกศิลปศึกษา-ทัศนศิลป์

5.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกแนะแนว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย/หญิง

2.อายุระหว่าง 22-40 ปี

3.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   ตามสาขา / วิชาเอกที่เกี่ยวข้อง  และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

              4. มีความสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร / การนำนักเรียนส่งประกวดแข่งขันต่าง ๆ 

           5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้

 6.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

7.เป็นบุคคลไม่มีประวัติอาชญากรรม

 8.ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*    

วิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*   ภาษาอังกฤษ/ การสอนภาษาอังกฤษ/ วิธีสอนภาษาอังกฤษ/ วรรณคดีอังกฤษ/ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษชั้นสูง/ การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)/ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ/ ภาษาอังกฤษศึกษา/ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ/ อังกฤษธุรกิจ

วิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง * ภาษาจีน / ภาษาจีนกลาง/ ภาษาจีนธุรกิจ/ การสอนภาษาจีน/ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

วิชาเอกพลศึกษา สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*   พลศึกษา /การสอนพลศึกษา/ วิทยาศาสตร์การกีฬา / การฝึกและการจัดการกีฬา/ สันทนาการ /  วิทยาศาสตร์และการกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

วิชาเอกศิลปศึกษา/ทัศนศิลป์ สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*   ศิลปะ/  ศิลปศึกษา/  ศิลปะไทย/  การสอนศิลปะ/  ศิลปกรรม/  ศิลปกรรมศึกษา/  ประติมากรรม/  ภาพพิมพ์/  มัณฑนศิลป์/จิตรกรรม/ศิลปะภาพพิมพ์/หัตถศิลป์

          วิชาเอกการแนะแนว สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*  การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา/ การแนะแนวและการให้คำปรึกษา/ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว/ จิตวิทยาและการแนะแนว/ จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว/ จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว/ จิตวิทยา/ จิตวิทยาการศึกษา/ จิตวิทยาโรงเรียน/ จิตวิทยาสังคม/ จิตวิทยาพัฒนาการ/ จิตวิทยาการทดลอง

 โดยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนดังต่อไปนี้

1. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   หรือตามตกลงกับทางโรงเรียน
2. โบนัสประจำปี
3. อาหารกลางวัน 

4.ชุดฟอร์มการทำงาน

5.ประกันอุบัติเหตุ / ทัศนศึกษา

6.สวัสดิการบุคลากรตามระเบียบโรงเรียน และสวัสดิการตามที่ทางราชการกำหนด

7. สำหรับบุคคลท่านใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรของโรงเรียนที่มีความประสงค์จะอยู่หอพักนักเรียนประจำ เพื่อดูแลนักเรียนหอพักจะได้รับเงินเพิเศษเพิ่มประมาณ 1,500-3,000/เดือน  และมีสวัสดิการอาหารทุกมื้อ

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร  1 ชุด

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

กำหนดการสอบคัดเลือก******จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ภายหลังเมื่อทางโรงเรียนได้รับใบสมัครที่มีคุณสมบัติครบ

วันที่ --------------------------------

    เวลา 08.30 น.   ลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (หน้าห้องธุรการการเงิน)

    เวลา 09.00-11.00 น.   สอบข้อเขียน

   เวลา 11.00 น.  สอบปฏิบัติการสอน

   เวลา 13.30 น.  สอบการสัมภาษณ์ 

 

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการการเงิน ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

 หรือ Download ใบสมัครงานที่ http://www.acu.ac.th (https://www.acu.ac.th/acu/banner/APPLICATION%20%20%20FOR%20%20%20EMPLOYMENT.pdf )และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่งานทรัพยากรมนุษย์    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี     เลขที่ 500 ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (วงเล็บมุมซองสมัครงาน)

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045-284444  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 2044 ครั้ง

Keep