กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญปีการศึกษา 2563


งานกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสีภายในประจ าปี การศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 07.00-15.30 น. ณ สนามโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกาย มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะของตนเอง ได้แสดงออกออกซึ่ง ความสามารถทางกีฬาที่ตนเองถนัด เยงานกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสีภายในประจ าปี การศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 07.00-15.30 น. ณ สนามโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกาย มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะของตนเอง ได้แสดงออกออกซึ่ง ความสามารถทางกีฬาที่ตนเองถนัด 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การแข่งขันกีฬาสีกรีฑาสีภายในประจำปีการศึกษา2563…(พิธีเปิด )


จำนวนผู้อ่าน 23 ครั้ง

Keep