โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564 หลายอัตรา ดังนี้ (รายละเอียด>>>>)


โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน   ดังนี้

1.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกภาษาอังกฤษ

2.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกภาษาจีน

3.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกคณิตศาสตร์

4.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกภาษาไทย

5.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกพลศึกษา

6.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกดนตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย/หญิง

2.อายุระหว่าง 22-40 ปี

3.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   ตามสาขา / วิชาเอกที่เกี่ยวข้อง  และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

          4. มีความสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร / การนำนักเรียนส่งประกวดแข่งขันต่าง ๆ 

           5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้

 6.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

7.เป็นบุคคลไม่มีประวัติอาชญากรรม

 8.ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*    

วิชาเอกคณิตศาสตร์  สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง* คณิตศาสตร์/ การสอนคณิตศาสตร์/ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/ คณิตศาสตร์ศึกษา/ คณิตศาสตร์ประยุกต์/การศึกษาคณิตศาสตร์/สถิติ/ สถิติคณิตศาสตร์/  สถิติประยุกต์/ สถิติศาสตร์

วิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง * ภาษาจีน / ภาษาจีนกลาง/ ภาษาจีนธุรกิจ/ การสอนภาษาจีน/ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

           วิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*   ภาษาอังกฤษ/ การสอนภาษาอังกฤษ/ วิธีสอนภาษาอังกฤษ/ วรรณคดีอังกฤษ/ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษชั้นสูง/ การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)/ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ/ ภาษาอังกฤษศึกษา/ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ/ อังกฤษธุรกิจ

           วิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*  ภาษาไทย/ การสอนภาษาไทย/วิธีสอนภาษาไทย/ ภาษาและวรรณคดีไทย/ภาษาและวัฒนธรรมไทย/วรรณคดีไทย/ การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา/ไทยคดีศึกษา/ ไทยศึกษา/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/ภาษาไทยและการสื่อสาร

           วิชาเอกพลศึกษา สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*   พลศึกษา /การสอนพลศึกษา/ วิทยาศาสตร์การกีฬา / การฝึกและการจัดการกีฬา/ สันทนาการ /  วิทยาศาสตร์และการกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

            วิชาเอกดนตรี สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*  ดนตรี/ ดนตรีศึกษา/ ดนตรีไทย/ ดนตรีสากล/  ดุริยางค์ไทย/  ดุริยางค์สากล/  ดุริยางคศาสตร์/  ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)/  ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)/ ดุริยางคศาสตร์ (ไทย/สากล)/ ดุริยางคศิลป์

 

 

 

          

โดยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนดังต่อไปนี้

1. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   หรือตามตกลงกับทางโรงเรียน
2. โบนัสประจำปี
3. อาหารกลางวัน 

4.ชุดฟอร์มการทำงาน

5.ประกันอุบัติเหตุ / ทัศนศึกษา /

6.สวัสดิการบุคลากรตามระเบียบโรงเรียน และสวัสดิการตามที่ทางราชการกำหนด

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร  1 ชุด

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

กำหนดการสอบคัดเลือก******จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ภายหลังเมื่อทางโรงเรียนได้รับใบสมัครที่มีคุณสมบัติครบ

วันที่ --------------------------------

    เวลา 08.30 น.   ลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (หน้าห้องธุรการการเงิน)

    เวลา 09.00-11.00 น.   สอบข้อเขียน

   เวลา 11.00 น.  สอบปฏิบัติการสอน

   เวลา 13.30 น.  สอบการสัมภาษณ์ 

 

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการการเงิน ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

 หรือ Download ใบสมัครงานที่ https://www.acu.ac.th/acu/banner/APPLICATION%20%20%20FOR%20%20%20EMPLOYMENT.pdf และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่งานทรัพยากรมนุษย์    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี     เลขที่ 500 ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (วงเล็บมุมซองสมัครงาน)

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045-284444  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 จำนวนผู้อ่าน 1078 ครั้ง

Keep