ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม


 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม 

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ดังนี้

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ได้แก่ เด็กหญิงเขมิกา ไชยสนิท นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ เด็กหญิงพิชญาภา คงแดงดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ได้แก่  เด็กหญิงอิงมาดา พงษ์เกษ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 531 ครั้ง

Keep