ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต


ในวันที่ 5 – 7 มกราคม 2561 แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะให้กับนักเรียน  ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
จำนวนผู้อ่าน 253 ครั้ง

Keep