โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 หลายอัตรา ดังนี้


โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน   ดังนี้

   1.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกชีววิทยา

   2.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกฟิสิกส์

   3.ครูผู้สอน สาขา / วิชาเอกคณิตศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1.เพศ ชาย/หญิง

 2.อายุระหว่าง 22-35 ปี

 3.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   ตามสาขา / วิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*  และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

       วิชาเอกคณิตศาสตร์  สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง* คณิตศาสตร์/ การสอนคณิตศาสตร์/ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/ คณิตศาสตร์ศึกษา/ คณิตศาสตร์ประยุกต์/การศึกษาคณิตศาสตร์/สถิติ/ สถิติคณิตศาสตร์/

                                     สถิติประยุกต์/ สถิติศาสตร์

      วิชาเอกชีววิทยา สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง* ชีววิทยา /การสอนชีววิทยา/การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา/จุลชีววิทยา/ พันธุศาสตร์ / พฤกษศาสตร์/สัตววิทยา /ชีววิทยาทั่วไป/ชีววิทยาประยุกต์

                    วิชาเอกฟิสิกส์ สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง*  ฟิสิกส์ / การสอนฟิสิกส์ / การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา / ฟิสิกส์ประยุกต์ /ฟิสิกส์เครื่องมือวัด     / ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์

 4. มีความสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร / การนำนักเรียนส่งประกวดแข่งขันต่าง ๆ

                5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ได้

 6.มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

 7.เป็นบุคคลไม่มีประวัติอาชญากรรม

 8.ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โดยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนดังต่อไปนี้

1. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   หรือตามตกลงกับทางโรงเรียน
2. โบนัสประจำปี
3. อาหารกลางวัน 

4.ชุดฟอร์มการทำงาน

5.สวัสดิการบุคลากรตามระเบียบโรงเรียน และสวัสดิการตามที่ทางราชการกำหนด

 

 กำหนดการสอบคัดเลือก******จะแจ้งให้ ทราบทางโทรศัพท์ภายหลังเมื่อทางโรงเรียนได้รับใบสมัครที่มีคุณสมบัติครบ

วันที่ --------------------------------

    เวลา 08.30 น.   ลงทะเบียนณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (หน้าห้องธุรการการเงิน)

    เวลา 09.00-11.00 น.   สอบข้อเขียน

   เวลา 11.00 น.  สอบปฏิบัติการสอน

   เวลา 13.30 น.  สอบการสัมภาษณ์ 

 

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการการเงิน ชั้น 1 อาคารเซนต์คาเบรียลได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

 หรือ Download ใบสมัครงานที่http://www.acu.ac.th และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่งานบุคลากร    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี     เลขที่ 500 ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (วงเล็บมุมซองสมัครงาน)

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045-284444 ต่อ 202  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 จำนวนผู้อ่าน 5076 ครั้ง

Keep