Big cleaning day 2017


วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในคาบเรียนที่ 1-2 กิจกรรม โรงเรียนได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY “ อัสสัม ก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา สู่ความยั่งยืน ” Better together  โดยให้ครูประจำชั้นนำนักเรียนในชั้นของตน ทำความสะอาดห้องเรียน, บริเวณในโรงเรียนและรอบๆ โรงเรียน
จำนวนผู้อ่าน 382 ครั้ง

Keep