การอบรมการใช้งานระบบ SWIS / E-OFFICE / การกรอกคะแนนในระบบ สำหรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


งานวัดและประเมินผลร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS / E-OFFICE / การกรอกคะแนนในระบบ สำหรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.10 - 17.00  น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  อาคารสัพพัญญู โดยขอให้คุณครูที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

1. ม.ญาณวุฒิ    ทองมี

2. มิสพิมพ์สุภา อักษรพิมพ์

3. มิสสุมาลี  บุญศรี

4.มิสนิพาดา ยศศักดิ์

5.มิสเกวรินทร์ ประมวล

6. มิสสุกัญญา แซ่ลี้

7. ม.อนุสรณ์ มะนุโย

8. มิสสุดา ศรีประสาน

9. มิสกนกวรรณ วงศ์อัศวฤทธิ์

10. มิสมุกดา อารีย์

11.มิสวีรยา เดชบุญ

12. ม.ธีรวุฒิ บุญภาค

13. มิสชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 277 ครั้ง

Keep