ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนทีได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559    ด้วยฝ่ายวิชาการร่วมกับงานการเรียนการสอนและงานวัดและประเมินผล  ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนตามประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่ 2 / 2556 เรื่องการมอบรางวัลนักเรียนเรียนดี  เพื่อจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  ในทุกปีการศึกษา  และในปีการศึกษา 2560  จะมีการจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2560  จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและขอแสดงความชื่นชม

โดยแบ่งเป็น  3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทนักเรียนเรียนดี

2. ประเภทคะแนนสูงสุดรายวิชา

3. ประเภทเรียนดี 3 ปี

ทั้งนี้ ได้แนบคำสั่งพร้อมกำหนดการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มาให้ทราบโดยทั่วกัน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 541 ครั้ง

Keep