เดิน วิ่ง ปั่น ปั้นฝันเพื่อน้องพี่


วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 กิจกรรมเดินวิ่งปั่นปั้นฝันเพื่อน้องพี่ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมกันสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งการรวมกลุ่มทำกิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  และนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมทบกองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
กิจกรรมเดินวิ่งปั่นปั้นฝันเพื่อน้องพี่ ได้แบ่งประเภทกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ประเภทบุคคล ประเภทครอบครัว และ VIP โดยมีกิจกรรม 3 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ การปั่นจักรยาน การเดิน และการวิ่ง โดยมีจักรยานเข้าร่วมปั่นกว่า 100 คัน ร่วมทั้งมี ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง กว่า 1,500 คน โดยใช้เส้นทางภายใน กองบิน 21 รวมระยะทางกว่า 5.3 กิโลเมตรจำนวนผู้อ่าน 322 ครั้ง

Keep