ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2016)


ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (NSC 2016) 
โครงงานระบบเกษตรอัตโนมัติ  โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
   1.นายนวพล สมเมือง
   2. นายศักรินทร์ หาญชนะพล
   3. นายพิรัชย์ วรรณศิริพิพัฒน์
โครงงานราวอัตโนมัติ  โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
   1. นายตชัสธนา นราจันทร์
   2. นายณัฐวรรธน์ บุญทา
   3.นายจิรกิตต์ ละออเอี่ยม
ครูที่ปรึกษา ม.พรเทพ แพร่งสุวรรณ์ และ มิสศิริพัฒน์    แก่นจันทร์

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 379 ครั้ง

Keep