ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานเครื่อง iPad ประจำปี 2559


เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเครื่อง iPad Air2 ให้กับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการอบรมการใช้งานเกี่ยวกับ Application ต่างๆภายในเครื่อง iPad ให้มีความเข้าใจในระบบการทำงานของเครื่องและสามารถเข้าใช้งานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  กำหนดการจัดอบรมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 กลุ่มสาระฯ วันพฤหัสบดีที่ 26  พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.10 น.  – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ iPad Lab ชั้น 3 อาคารสัพพัญญู และ ครูสังกัดแผนกประถมศึกษาทุกท่านในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ iPad Lab ชั้น 3 อาคารสัพพัญญู  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังบุคลากรเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 301 ครั้ง

Keep