ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS ประจำปี 2559


เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ SWIS ให้กับบุคลากรใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนให้กับบุคลากรให้มีความเข้าใจในระบบและสามารถเข้าใช้งานระบบ SWIS อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน เรื่อง การกรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย (SWIS)  กำหนดการจัดอบรมวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารสัพพัญญู  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS ตามวันและเวลาดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 299 ครั้ง

Keep