ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2558 ชั้นป.1-ป.6


แจ้งตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2558 ด้วยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกรู

ร่วมกับงานอนามัย ฝ่ายบริการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.1 - ป. 6  ในวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 13.00 -15.00 น.ที่ห้องพยาบาลที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 249 ครั้ง

Keep