ขอความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนแบ่งปันนำ้ใจช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทั่วโลก


ด้วยงานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้กำหนดจัดกิจกรรม รณรงค์มหาพรตในโรงเรียน ระหว่างวันอังคารที่ 2-วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  เป็นเวลา 1 สัปดาห์   โดยมีการนำกระปุกออมสิน ไปแจกให้แต่ละห้อง และให้หัวหน้าชั้น นำส่งที่ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ภายในวันศุกร์ที่  5 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.โดยมีจุดประสงค์คือ  เพื่อแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทั่วโลก  จึงขอความร่วมมือกับคณะครูและนักเรียนทุกท่านแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส ตามจิตศรัทธา และความเสียสละนี้ไปช่วยเหลือคนจน ซึ่งถือว่าเป็นกิจการแห่งความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะว่า “ทุกเวลาเหมาะสำหรับการปฏิบัติความรักต่อผู้อื่นเสมอ”


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 246 ครั้ง

Keep