การฝึกภาคสนาม ของชั้นปีที่ 2 ชาย อยู่ในผลัดทีี่ 1


การฝึกภาคสนาม ของชั้นปีที่ 2 ชาย อยู่ในผลัดทีี่ 1 
ในวันที่ 11 - 13 ม .ค. 2559 
แณ ศูนย์ฝึกภาคสนามอ่างเก็บน้ำห้วยซัน 
สนานที่รับรายงานตัว มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 11 ม.ค. 2559 เวลา 7.00น.
สถานที่รับกลับ อ่างเก็บน้ำห้วยซัน วันที่ 13 ม.ค 2559 เวลา8.00นจำนวนผู้อ่าน 240 ครั้ง

Keep