ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Mr cosplay


ผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ. 2015
หัวข้อ "จะไม่มีใคร ไม่ถูกรัก" 
จัดโดย : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

คลิกเข้าไปชมเพื่อเป็นกำลังใจและให้ได้เป็นภาพยนตร์ที่มียอดการเข้าชมสูงที่สุด


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 409 ครั้ง

Keep