รายการ Power of love พลังรัก (ตอนที่ 15)


ชมรม ACU Channel โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทย ให้ น.ส.จิราวรรณ ธงสอาด และนายหาญณรงค์  ธงหาญ เป็นพิธีกรภาคสนาม รายการ Power of love พลังรัก ออกอากาศวันอาทิตย์เวลา 17.00น ถึง 17.30 น. TNN 24 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 392 ครั้ง

Keep