กำแพง (The wall)


ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ. 2014 หัวข้อ"สันติสุขบนแผ่นดิน (Pacem in Teeris)" จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และสภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน 722 ครั้ง

Keep