รายงานการตรวจเช็คบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ กิจกรรมลงในระบบ SWIS (ครั้งที่ 2) ปี 2557


หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผล ดังนี้

1) การวิเคราะห์คะแนนการบันทึกแผนงานโครงการ ในแต่ละข้อแล้วคิดค่าคะแนนโดยมีเกณฑ์การ แบ่งเป็น 5 ระดับ กำหนดช่วงคะแนนเป็นดังนี้

                    คะแนน                                      %                 

               5                                 90        -           100                

                         4.5                              86        -           90                   

                         4                                 81        -           85       

                         3.5                              76        -           80       

                         3                                 71        -           75

                        2.5                               66        -           70

                        2                                  61        -           65

                        1.5                               56        -           60

                        1                                  51        -           55       

                        0                                  ต่ำกว่า 50

 

2) การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยรวม เอาจำนวนการบันทึกแผนงานกิจกรรมโครงการของหน่วยงานทั้งหมดที่คีย์ลงในระบบ คูณด้วย100 หารด้วย จำนวนแผนงานกิจกรรมโครงการของหน่วยงาน จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละหน่วยงานลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 270 ครั้ง

Keep