ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการตรวจเช็คตามเกณฑ์การให้คะแนน SWIS และ E-Office ปีการศึกษา 2557 (15 คะแนน)


ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรได้ทราบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการตรวจเช็คตามเกณฑ์การให้คะแนน  SWIS และ E-Office   ปีการศึกษา  2557   (15 คะแนน)

โดยจะทำการตรวจเช็คการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ลงในระบบ SWIS และการเข้าใช้งานระบบ E- Office วันสุดท้ายในวันที่ 10 มีนาคม 2558  และจะส่งสรุปให้ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการในวันที่ 12  มีนาคม 2558 ต่อไป

 

สามารถคลิกดูตัวอย่างการคีย์แผนงานโครงการปี 2558  ตามขั้นตอน PDCA ได้จาก

600 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

605 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

606 งานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพจำนวนผู้อ่าน 293 ครั้ง

Keep