ขอเรียนเชิญคุณครูฝ่ายธุรการการเงินทุกท่าน ประชุมประจำเดือน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฝ่ายธุรการการเงิน


ขอเรียนเชิญคุณครูฝ่ายธุรการการเงินทุกท่าน ประชุมประจำเดือน  ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องฝ่ายธุรการการเงิน  ชั้น 1  อาคารเซนต์คาเบรียล 

 

                จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง

Keep