เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557


 

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557

อ้างอิง ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่ 4/2556

เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา  2556จำนวนผู้อ่าน 138 ครั้ง

Keep