หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์และงานนโยบายละแผน ในภาคเรียนที่ 2/2557


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์และงานนโยบายละแผน  ในภาคเรียนที่ 2/2557 เพื่อให้การทำงานบรรลุและมิประสิทธิ์ภาพ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 247 ครั้ง

Keep