งานกีฬา แจกเสื้อกีฬาสี


งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน แจกเส้ื้อกีฬาสีให้กับนักเรียนทุกสี ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม  2557 ขอให้ครูประจำชั้นที่ว่างจากการสอนมารับได้ที่หอพักมงฟอร์ต ได้ต้ั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกีฬา
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง

Keep