Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ปีการศึกษา

ระดับชั้นเรียน

ลำดับ ชื่อชั้น ช่วงชั้น จำนวนห้อง จำนวนคน
1 อนุบาล 1 ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 4 123
2 อนุบาล 2 ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 4 106
3 อนุบาล 3 ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 4 152
4 ประถมศึกษาปีที่ 1 ช่วงชั้นเรียนที่ 1 4 131
5 ประถมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นเรียนที่ 1 4 112
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงชั้นเรียนที่ 1 4 127
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นเรียนที่ 2 4 111
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นเรียนที่ 2 3 115
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วงชั้นเรียนที่ 2 3 92
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่วงชั้นเรียนที่ 3 5 170
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วงชั้นเรียนที่ 3 5 148
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วงชั้นเรียนที่ 3 5 154
13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นเรียนที่ 4 5 158
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ช่วงชั้นเรียนที่ 4 5 171
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงชั้นเรียนที่ 4 4 138
16 บริบาล ไม่ได้อยู่ในช่วงชั้น 3 0
รวม 66 2008