[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  แจ้งรายละเอียดโปรแกรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 8 เมษายน 2565
  การดำเนินการเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2564 22 มีนาคม 2565
  แจ้งกำหนดการรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 22 มีนาคม 2565
  แจ้งตารางเรียนห้องเรียนโครงการ SSP (Science Special Program) 2021 ภาคเรียนที่ 1/2564 21 มีนาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2564 (ม.4/1, ม.5/1 และ ม.6/4) 21 มีนาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2564 21 มีนาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนดนตรี 21 มีนาคม 2565
  ประชาสัมพันธ์การแนะแนวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TCAS 21 มีนาคม 2565
  แจ้งการเรียนตัดเกรอล่วงหน้า 5 รายวิชา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1) 21 มีนาคม 2565
  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site 21 มีนาคม 2565
  แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ 24 สิงหาคม 2564 (ฉีดวัคซีนคณะครู รร.) 21 มีนาคม 2565
  แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ 13-15 กันยายน 2564 18 มีนาคม 2565
  การจัดทำเสื้อ Shop ปฏิบัติงานสำหรับนักเรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมแพทยศาสตร์ 18 มีนาคม 2565
  แจ้งการเรียนตัดเกรดล่วงหน้า 5 รายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 18 มีนาคม 2565
  แจ้งการเรียนตัดเกรดล่วงหน้า 5 รายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 18 มีนาคม 2565
  ขออนุญาตฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 18 มีนาคม 2565
  แจ้งเรียน Online 100% 18 มีนาคม 2565
  ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 18 มีนาคม 2565
  การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 มีนาคม 2565
  แจ้งตารางสอบ และเนื้อหาออกข้อสอบ 18 มีนาคม 2565
  การฉีดวัคซีนนักเรียน และการสลับวันที่สอบกลางปี/ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 18 มีนาคม 2565
  การดำเนินการเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2564 18 มีนาคม 2565
  ยืนยันการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 18 มีนาคม 2565
  ยืนยันการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 18 มีนาคม 2565
  ยืนยันการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 18 มีนาคม 2565
  ลงทะเบียนมอบตัวขึ้นระดับชั้นอนุบาล 1 18 มีนาคม 2565
  การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Online 100% 18 มีนาคม 2565
  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 มีนาคม 2565
  แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน ครั้งที่ 1 17 มีนาคม 2565
  แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน 17 มีนาคม 2565
  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 17 มีนาคม 2565
  สำรวจความสนใจเรียนต่อในระดับชั้นอนุบาล 2 โปรแกรม Pre-MSEP 17 มีนาคม 2565
  การจัดการเรียนการสอน (รูปแบบ On-Site 30% แบบทดลองสอน 1 สัปดาห์) 17 มีนาคม 2565
  แจ้งตารางการประเมินพัฒนาการ การสอบปลายปี และการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 17 มีนาคม 2565
  ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน 17 มีนาคม 2565