[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
  เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 18 มีนาคม 2564
  เรื่อง ขอสำรวจการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 26 กุมภาพันธ์ 2564
  รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้อง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
   เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ห้องแผนการเรียน (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 22 มกราคม 2564
  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้อง GP (Gifted Program) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 22 มกราคม 2564
   เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 22 มกราคม 2564
  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนโปรแกรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Math and Science Program (MSP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 18 มกราคม 2564
  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้อง GP (Gifted Program) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 18 มกราคม 2564
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 18 มกราคม 2564
  เรื่อง ปิดเรียนกรณีพิเศษ 24 ธันวาคม 2563
  เรื่อง แจ้งการเรียนตัดเกรดล่วงหน้าในวันเสาร์ (ภาคเรียนที่ 2/2564) จำนวน 5 รายวิชา เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 11 ธันวาคม 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่าย Math Camp เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ............................................................................................ 11 ธันวาคม 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ North East Robot Challenge 2020 เรียน ผู้ปกครองนักเรียน............................................................................................................. 11 ธันวาคม 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรม MSEP เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – 3 11 ธันวาคม 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรม MSEP เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-3, 2/1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 – 3 11 ธันวาคม 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ Thailand Manual Robot Challenge 2020 ครั้งที่ 2” เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 22 ตุลาคม 2563
  เรื่อง แจ้งตารางสอบ และเนื้อหาออกข้อสอบ เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 22 ตุลาคม 2563
  เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 22 ตุลาคม 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 22 ตุลาคม 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 22 ตุลาคม 2563
  เรื่อง แจ้งการเรียนตัดเกรดล่วงหน้าในวันเสาร์ เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ ม.6/4 15 กันยายน 2563
  เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณในกิจกรรมคลินิกภาษาไทย และคลินิกคณิตศาสตร์ เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 15 กันยายน 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 9 กันยายน 2563
   เรื่อง แจ้งตารางสอบ เนื้อหาออกข้อสอบ 2 กันยายน 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1 เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช./ด.ญ. ..........................................................................................ระดับชั้น............... 27 สิงหาคม 2563
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยาย “TCAS Coach โค้ชให้ติด TCAS” 17 กรกฎาคม 2563
   เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน 17 กรกฎาคม 2563
   เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน 17 กรกฎาคม 2563