[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


จดหมายถึงผู้ปกครอง ปีการศึกษา

    หัวข้อจดหมาย วันออกจดหมาย
   เรื่อง ยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 5 มีนาคม 2563
  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) กรณี : นักเรียนหรือบุคลากรในครอบครัวเดียวกันมีประวัติเดินทางเอง หรือ นักเรียน/บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง 1 มีนาคม 2563
  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเข้าเรียนห้อง GP (Gifted Program) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
  เรื่อง แจ้งตารางสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 27 มกราคม 2563
  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 27 มกราคม 2563
  เรื่อง แจ้งการเตรียมตัวสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(สอบ FSG/FSGST) ของนักเรียนระดับชั้น อ.3, ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 จำนวน 1 ชุด 6 มกราคม 2563
  เรื่อง แจ้งการเตรียมตัวสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (สอบ FSG/FSGST) ของนักเรียนระดับชั้น อ.3, ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 19 ธันวาคม 2562
  เรื่อง แจ้งรายละเอียดการเรียนชดเชย 24 กันยายน 2562
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562” เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 1-3 22 สิงหาคม 2562
  เรื่อง โครงการเรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก เรียน ผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-2 15 สิงหาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 13 สิงหาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 13 สิงหาคม 2562
  เรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน 13 สิงหาคม 2562
  เรื่อง โครงการเรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก เรียน ผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-2 13 สิงหาคม 2562
  เรื่อง การจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Fun Camp 2019 เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 13 สิงหาคม 2562
  เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน 5 สิงหาคม 2562
  เรื่อง การดำเนินการเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2562 2 สิงหาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายธรรมะเทิดพระเกียรติ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 30 กรกฎาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรม โครงการ “B2i Came 2019 Innovation for Smart Mobility” 23 กรกฎาคม 2562
  เรื่อง การถ่ายรูปนักเรียนประกอบเอกสารมอบตัวนักเรียน (เพิ่มเติม) เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 23 กรกฎาคม 2562
  เรื่อง การถ่ายรูปนักเรียนประกอบเอกสารมอบตัวนักเรียน (เพิ่มเติม) เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 23 กรกฎาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัย ................................................................................. 23 กรกฎาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 11 กรกฎาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 11 กรกฎาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 11 กรกฎาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 11 กรกฎาคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 28 มิถุนายน 2562
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ และขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 28 มิถุนายน 2562
  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2561 25 มิถุนายน 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต (เดือนมิถุนายน) ระดับมัธยมศึกษา 21 มิถุนายน 2562
  เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562 21 มิถุนายน 2562
   เรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 16 มิถุนายน 2562
  การเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ 29 พฤษภาคม 2562
  เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 13 พฤษภาคม 2562