[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปรับพฤติกรรม ทำได้ บ๊าย บาย โรคอ้วน

โรคอ้วน” คือประตู สู่โรคร้าย 4 มีนาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันอ้วนโลก” โดย World Obesity Federation เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าความอ้วนเป็น “โรค” และมีความมุ่งหวังที่จะ “หยุดการเพิ่มขึ้น” ของวิกฤตโรคอ้วน (Obesity Crisis) ทั่วโลกให้ได้ภายในปี 2025 นี้

เพราะโรคอ้วน เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องลงมือแก้ไข อุบัติการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 30  หรือมีผู้ป่วยด้วยโรคอ้วนกว่า 20 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด นำมาซึ่งความเสี่ยงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง สิ่งที่ตามมา คือ ตัวเลขของมูลค่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นตามไปด้วย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทยต้องหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตวิถีใหม่ สร้างค่านิยมใหม่ให้สังคมไทยห่างไกลจากความอ้วน

ด้วยภารกิจ “ป้องกัน” ก่อน “รักษา” เป็นสิ่งที่ สสส. ยึดมั่น และเป็นแนวทางในการทำงานขับเคลื่อนให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม ซึ่งหนึ่งในภารกิจขับเคลื่อนงานสุขภาวะ  4 ด้าน ก็คือ สุขภาวะทางกาย ปัญหาโรคอ้วนนั้นเราทราบกันดีว่าเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน ก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดเสวนา เรื่อง วันอ้วนโลก: ทุกคนต้องลงมือแก้ไข เนื่องในวันอ้วนโลก ซึ่งปีนี้ใช้แคมเปญว่า “World Obesity Day: Everybody Needs to Act” โดยความร่วมมือของกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่องอาหารการกินเป็นปัจจัยสำคัญ การแก้ไขปัญหาต้องควบคุมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เกินไป ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ เลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง มีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น ส่วนเด็กเล็กควรหลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรสชาติ ดื่มน้ำสะอาด นมจืด ไม่สอนให้กินน้ำอัดลม และฝึกกินผักให้เป็นนิสัย โดยเริ่มจากครอบครัวต่อเนื่องไปยังโรงเรียน สร้างค่านิยมการกินอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคอ้วนได้”


https://www.thaihealth.or.th/Content/55927-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%20%E0%B8%9A%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99.html


โดย:
งาน:
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง