Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการการเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2563  1.1 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  1.2 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  1.3 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการการเงิน Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.1 จัดทำระเบียนการดำเนินงานของงานทะเบียนสินทรัพย์ Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.3 ดำเนินงานของงานทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปด้วยความชัดเจนตามระบบของโรงเรียน Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.1 จัดทำระเบียนการดำเนินงานของงานทะเบียนสินทรัพย์ Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.2 ตรวจรับสินค้า/ครุภัณฑ์ตามรายการสั่งชื้อ Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.4.ดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.5 จำหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพโดยขออนุมัติจากฝ่ายบริหารหรือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.6. ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินทุกครั้งที่มีการจำหน่ายออกหรือเพิ่มเติมจากทะเบียนทรัพย์สิน Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.7 กำกับติดตามการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ของโรงเรียนใช้งานอย่างคุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.8. สำรวจและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.9 จัดทำปฏิทินสำรวจทรัพย์สิน Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.10 จัดทำแบบสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียน Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.10 จัดทำรายงานทะเบียนสินทรัพย์ของโรงเรียน Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  2.11 มีการจัดทำข้อมูลของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ Assumption College Ubonratchatani  
1 พฤษภาคม 2563  ดำเนินงานทะเบียนและสถิติ Assumption College Ubonratchatani  
18 พฤษภาคม 2563  จัดทำของที่ระลึกตราโรงเรียน Assumption College Ubonratchatani  
20 พฤษภาคม 2563  ประชุมฝ่ายธุรการการเงินครั้งที่1/2563วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 Assumption(ห้องธุรการ)  
31 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 1.1 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน Assumption College Ubonratchatani  
1 มิถุนายน 2563  3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน Assumption College Ubonratchatani  
1 มิถุนายน 2563  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน Assumption College Ubonratchatani  
1 มิถุนายน 2563  3.3 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ Assumption College Ubonratchatani  
30 มิถุนายน 2563  สิ้นสุด 1.2 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง Assumption College Ubonratchatani  
1 มีนาคม 2564  4.1 สรุปผลการดำเนินงานและภาพรวม Assumption College Ubonratchatani  
1 มีนาคม 2564  4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ หน่วยงาน Assumption College Ubonratchatani  
1 มีนาคม 2564  4.3 รายงานทะเบียนทรัพย์สินต่อหัวหน้าตามลำดับ Assumption College Ubonratchatani  
1 มีนาคม 2564  4.4 สรุปผลการสำรวจทรัพย์สินและรายงาน Assumption College Ubonratchatani  
1 มีนาคม 2564  4.5 เผยแพร่สารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบโดยผ่านระบบ SWIS Assumption College Ubonratchatani  
1 มีนาคม 2564  4.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด จัดทำของที่ระลึกตราโรงเรียน Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการการเงิน Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2.1 จัดทำระเบียนการดำเนินงานของงานทะเบียนสินทรัพย์ Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  2.3 ดำเนินงานของงานทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปด้วยความชัดเจนตามระบบของโรงเรียน Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  2.1 จัดทำระเบียนการดำเนินงานของงานทะเบียนสินทรัพย์ Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  2.2 ตรวจรับสินค้า/ครุภัณฑ์ตามรายการสั่งชื้อ Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2.4.ดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2.5 จำหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพโดยขออนุมัติจากฝ่ายบริหารหรือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2.6. ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินทุกครั้งที่มีการจำหน่ายออกหรือเพิ่มเติมจากทะเบียนทรัพย์สิน Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  2.7 กำกับติดตามการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ของโรงเรียนใช้งานอย่างคุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  2.8. สำรวจและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2.9 จัดทำปฏิทินสำรวจทรัพย์สิน Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2.10 จัดทำแบบสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียน Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2.10 จัดทำรายงานทะเบียนสินทรัพย์ของโรงเรียน Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  2.11 มีการจัดทำข้อมูลของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ Assumption College Ubonratchatani  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 3.3 ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ Assumption College Ubonratchatani  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน Assumption College Ubonratchatani  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน Assumption College Ubonratchatani  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานและภาพรวม Assumption College Ubonratchatani  
30 เมษายน 2564  4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ หน่วยงาน Assumption College Ubonratchatani  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 4.3 รายงานทะเบียนทรัพย์สินต่อหัวหน้าตามลำดับ Assumption College Ubonratchatani  
30 เมษายน 2564  4.4 สรุปผลการสำรวจทรัพย์สินและรายงาน Assumption College Ubonratchatani  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 4.5 เผยแพร่สารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบโดยผ่านระบบ SWIS Assumption College Ubonratchatani  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 4.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา Assumption College Ubonratchatani  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด ดำเนินงานทะเบียนและสถิติ Assumption College Ubonratchatani  
1