กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

แผนงาน : 107 งานบัญชีและงบประมาณ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบัญชีและงบประมาณ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep